31 oktober, 2016

Kvalitetskriterier för Norrbete

NORRBETE är en ekonomisk förening bestående av åtta gårdar från Ångermanland och östra Jämtland. Föreningen har vuxit fram ur olika ideella ”öppetlandskapsprojekt” där vi med hjälp av betesdjur håller landskapet öppet och återställer igenväxta nipor och beteshagar.

Kött från Norrbete skall vara av högsta kvalitet ur alla tänkbara aspekter såsom foderproduktion, smak, nyttighetdjurhållning, djurskydd, livsmedelshygien, miljöarbete, demokrati och kundrelationer. Norrbete eftersträvar en så naturlig produktion som möjligt. Det innebär att den är fri från handelsgödsel, GMO, hormoner, bekämpningsmedel, kraftfoder, snabbuppfödning, samt att djuren får leva ett så fritt liv som möjligt. För att uppnå detta krävs kvalitetsarbete i hela kedjan från jord till bord. 

Nöt – kvalitetskriterier

Endast djur som fötts upp av medlemmarna får säljas under varumärket Norrbete. Konsumenten ska få information om vilket djur som slaktats, kön, ålder, slaktvikt, klassning, mörningsprocess och vem som fött upp det. Full spårbarhet i alla situationer gäller. Följande kvalitetskriterier ska råda:

1. Endast kvigor, stutar och kor slaktas.

2. Nedkylning av slaktkropparna skall göras så att den efterkommande mörningsprocessen kan ske på ett tillfredsställande sätt.

3. Djuren ska ha minst 3- i fettklass.

Lite mer om nötkött och kvalitet  År 2014 implementerades en gemensam nationell standard, en gradering och märkning av köttets kvalitet, för svenskt nötkött i likhet med andra länder, som till exempel USA, Kanada och Australien. Den underlättar val av kvalitet på nötköttet för grossister, restauranger, handel och konsumenter och ger i förlängningen incitament för en ökning av andelen marmorerat premiumkött. Nötkött från gårdar medlemmar i Norrbete ska hålla KLASS 3 och uppåt enligt deras kvalitetskriterier.

KLASS 1 = ingen marmorering
KLASS 2 = begynnande marmorering
KLASS 3 = marmorerat
KLASS 4 = väl marmorerat
KLASS 5 = mycket marmorerat

4. Djurkropparna ska hängmöras under cirka 70 dygnsgrader, vakuumpackas och märkas med styckdetaljens namn samt vikt.

Djurhållning

Djuren ska få leva ett så naturligt, friskt och sunt liv som möjligt och vänjas vid att bli hanterade. Djuren ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Djurskyddslagens bestämmelser ska tillämpas enligt bilaga 1 . ”Djurskyddsbestämmelser Nöt, Jordbruksinformation 12 -08” alternativt ”Djurskyddsbestämmelser Får och Get, Jordbruksinformation 14 -08”. Samtliga djur skall id-märkas enligt gällande EU-bestämmelser.

Rena djur

Djuren ska hållas rena. Gödselbemängda djur (gödselpansar) är plågsamt för djuren och inverkar menligt på slakhygienen.

Djurmaterial

Djuren skall vara födda och uppfödda inom producentringens område (Jämtland/Ångermanland). Avelsdjur får dock köpas från hela Sverige. Djur som köps in, skall köpas från gårdar som är EU-ekologiskt godkända beträffande växtodlingen eller brukas på motsvarande sätt. Inköpta djur får inte slaktas tidigare än 6 mån efter inköp. Avelsprogrammet skall inriktas på goda betesdjur med bra lynne och fina köttegenskaper. Komödrarna skall uppvisa goda moderegenskaper samt ha lätt för att kalva.

Nöt

Djuren får tillhöra alla raser, även korsningar, dock ej alltför tunga och extremavlade köttraser. Köttraser ska väljas med hänsyn till naturvårdsnytta och köttkvalitet. Tjurkalvar skall kastreras före 8 veckors ålder. Eventuell avhorning skall utföras före 8 veckors ålder.

Bete

Bete ska ske minst fyra månader per år och endast på ekologiskt godkänd mark.

Vinterhållning

Djuren ska i möjligaste mån hållas utomhus på vintern med tillgång till ligghallar och skydd mot väder och vind. Djuren ska ha tillgång till ren och torr ströbädd. Strömedel ska produceras lokalt, så långt möjligt. Sjuka och skadade djur skall kunna stallas in i en separat sjukbox.

Foder

Vinterfoderstaten ska enbart bestå av grovfoder, hö och ensilage, som producerats på gården eller inom närområdet, på ekologiskt odlad mark. Utsädet ska vara ekologiskt så långt möjligt. Små mängder kraftfoder får användas som lockfoder. Djuren skall ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Mineraler, vitaminer och mediciner

Mineraler ska ges. Viltsten är att föredra för lösgående djur. Selen och E-vitamin ska ges, till kor  6 respektive 2 veckor före kalvning/lamning, för att förebygga muskeldegeneration. Antibiotika och andra preparat får endast användas på veterinärs inrådan och enligt de föreskrifter som ges angående mängd och behandlingstid. Karenstiden ska vara den dubbla mot den för preparatet angivna.

Avmaskning

I första hand ska betesdriften skötas på ett sådant sätt att parasitangreppen minimeras. Förebyggande avmaskning får ej ske. Angripna djur ska behandlas.

Kontrollprogram

Norrbetes nötbesättningar ska vara anslutna till den obligatoriska BVD-kontrollen. Djur som flyttas mellan besättningar ska vara provtagna och BVD-negativa (låg halt anti-kroppar) inom de tre senaste månaderna innan flytt. Får ska vara anslutna till Maedi-Visnaprogrammet

Slakt

Slakt och styckning ska ske lokalt. Slaktdjuren (nöt) ska vara minst 28 månader. (djur födda senast maj kan slaktas 2 år senare i okt) Alla delar i slakt, köttförädlingsledet och distribution ska underställas Norrbetes kontroll och kvalitetskriterier. Uppföljning kring lämpligaste ålder för slakt för vår typ av uppfödning ska genomföras.